de Laatste Eer via Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties

 • Definities
 • Algemene voorwaarden
 • Overeenkomst
 • Opdracht
 • Basistarieven
 • Voorschotten
 • Personalia
 • Tijdstip van levering
 • Drukwerken
 • Voertuigen
 • Verzekeringen
 • Kosten
 • Betaling
 • Garantie en Aansprakelijkheid
 • Oponthoud
 • Klachten
 • Geschillen
Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden als hierna vermeld.
  2. De overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en ondernemer/ uitvaartverzorger tot stand gekomen overeenkomst tot verzorging van een uitvaart.
  3. De uitvaartverzorging: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorgaande) overbrenging van de overledene naar een door de opdrachtgever gewenst adres.
  4. De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging schriftelijk of mondeling opdraagt of heeft opgedragen.
  5. De ondernemer: de uitvaartondernemer, natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever, te doen verzorgen.
  6. De uitvaartverzorger: de natuurlijke of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de opdrachtgever te leveren.
  7. De toeleverancier: de leverancier van specifieke zaken en/of diensten uitsluitend gebruikt of te gebruiken ten behoeve van de opgedragen uitvaartverzorging.
  8. Voorschotten: bedragen, die door de ondernemer/uitvaartverzorger ten behoeve van de opdrachtgever aan derden worden betaald.
  9. Promemorie posten: bedragen voor omschreven zaken of diensten waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet precies bekend zijn.
  10. Uitvaartpakket: een standaard samenstelling van diensten en leveringen voor een uitvaart, welke als één geheel wordt aangeboden.
  11. Prijzen: zijn steeds bruto prijzen inclusief B.T.W.
  12. Termijnen: fatale termijnen; d.w.z. na verloop van de termijn vervalt het recht of vangt het aan.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten de verzorging van een uitvaart betreffende, die tussen de ondernemer/ uitvaartverzorger en de opdrachtgever wordt gesloten.
 2. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.
 3. De ondernemer/uitvaartverzorger dient bij de regeling van een uitvaart de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever uit te reiken en desgewenst toe te lichten.

 

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door beide partijen van het zogeheten opdrachtformulier is daarvoor voldoende. Indien debiteur een ander is dan opdrachtgever dienen beiden het opdrachtformulier te ondertekenen.<