Welkom op de jaarvergadering

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 17 april 2018 in het rouwcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur. 

A G E N D A

 • Opening

 • Notulen ledenvergadering 25 april 2017

 • Ingekomen stukken

 • Verslag van de secretaris 2017

 • Financieel jaarverslag 2017

 • Bestuursverkiezing:

  • Aftredend en herkiesbaar: Gert Eldering
  • Aftredend en niet herkiesbaar: Coby Passchier. Er is nog geen nieuwe kandidaat
  • Eventuele (tegen)kandidaten kunnen zich uiterlijk 15 april melden via mailadres: uitvaart@delaatsteeer.nu
 • Rondvraag

 • P A U Z E

 • Lezing door dhr. Mr. Willem van den Eijkel en mw. Mr. Anne Heijnen van Verhees 
notarissen

 • Einde

 (Na afloop van de vergadering bestaat de mogelijkheid het rouwcentrum te bezichtigen.)