Uitnodiging Ledenvergadering

Uitvaartvereniging De Laatste Eer nodigt u van harte uit voor de ledenvergadering op dinsdag 26 oktober 2021 in het uitvaartcentrum aan de Kamerlingh Onnesstraat 62 te Rijnsburg, aanvang 20.00 uur.

A G E N D A
1. Opening
2. Notulen ledenvergadering 7 mei 2019
3. Ingekomen stukken
4. Verslag van de secretaris 2019/2020
5. Financieel jaarverslag 2019/2020
6. Wijziging contributie en ledenkorting
7. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Dirk van den Hoonaard, penningmeester,
André van der Spijk, algemeen adjunct
Aftredend, niet herkiesbaar: Kor Kleijwegt, voorzitter
Het bestuur stelt als zijn opvolger voor: Wout van Egmond
8. Rondvraag
9. PAUZE
10. “Besmet”, lezing door Dr. Mieneke te Hennepe over de geschiedenis van omgang met besmettelijke ziekten

Na afloop van de vergadering kunt u het uitvaartcentrum bezichtigen en kennismaken met medewerkers en bestuursleden. Ook niet-leden zijn welkom op deze vergadering, dus kom gerust!
Download document
Cookie instellingen